مرکز آموزش

cPanel Account Terminate  پرینت این مقاله

cPanel Account Terminate video Tutorial Link https://www.youtube.com/watch?v=wtjBKOQN0GI

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

در همین زمینه

Account Suspend and Unsuspend in WHM
Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=JKIF-W4S38w